Ingredient

Tubetinni Pasta – or other small pasta
1